Циљ курса огледа се у усвајању знања о актуелним и могућим моделима заштитног организовања органа државне управе, органa аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштва, других правних лица и предузетника, грађана, група грађана, удружења, професионалних и других организација у циљу заштите и спасавања становништва, материјалних добара и животне средине у условима ванредних ситуација у миру и рату.

Исходи курса се односе на усвајање општих и стручних знања о опасностима које угрожавају људе, материјална добра и животну средину, програмирању, планирању, организовању, обучавању и оспособљавању, спровођењу, надзору и финансирању мера и активности за заштиту и спасавање становништва, материјалних добара и животне средине од природних, техничко-технолошких и других несрећа, с циљем спречавања опасности, смањења броја несрећа и жртава, те отклањања и ублажавања штетних деловања и последица насталих од природних и других несрећа укључујући и ратне опасности.