Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти:  упознају са историјским развојем, појмовима везаним за логистику и врстама логистике, основним карактеристикама и садржајима савремене логистике и логистичких ланаца, логистичким трошковима, показатељима, робно-тренспортним центрима, и контролингом. Студенти би требало да развију свест о методама и техникама које се користе у логистици, садржајима националне логистике и њеном месту и улози у систему националне безбедности. Студенти би требали да усвоје знања о основним садржајима, функцијама и принципима логистичке подршке у систему националне безбедности и различитим моделима организације логистичке подршке.  Очекује се да студенти усвоје знање о специфичностима остваривања логистичке подршке у појединим сегментима система националне безбедности, ресурсној бази логистике и инфраструктуре, показатељима логистике у Србији, и развију теоријску основу за перципирање будућег развоја логистике у Србији. Уједно циљ предмета је развијање теоријске основе, али и способности критичног мишљења према постојећим теоријама  и пракси логистике и њеног развоја. 

Исход предмета

Након реализоване наставе студенти ће бити у могућости да објасне историјски развој, дефинишу појмове везане за логистику, класификују логистику према основним карактеристикама и сврси, као и да објасне садржаје савремене логистике и логистичких ланаца, логистичке трошкове, показатеље, робно-тренспортне центре и контролинг. Студенти би требало да развију свест о методама и техникама које се користе у логистици, садржајима националне логистике и њеном месту и улози у систему националне безбедности. Студенти ће усвојити потребни ниво чињеница о основним садржајима, функцијама и принципима логистичке подршке у систему националне безбедности и различитим моделима организације логистичке подршке.  Студенти ће усвојити знање о специфичностима остваривања логистичке подршке у појединим сегментима система националне безбедности, ресурсној бази логистике и инфраструктуре и показатељима логистике у Србији, и уједно развити теоријску основу за перципирање будућег развоја логистике у Србији, на основу сазнања о квалитативним, квантитативним и процесним величинама које их описују. Студенти ће развити способност критичног мишљења према постојећим теоријама  и пракси логистике и њеног развоја.  

Студенти ће моћи да анализирају потребу и улогу националне логистике у могућим кризним ситуацијама. Развиће креат ивни и критички однос према различитим приступима планирања, организовања и реализације логистичке подршке у систему националне безбедности.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настанак и развој логистике; Појам и врсте логистике; Историја логистике; Основне карактеристике и  садржаји савремене логистике и логистичких ланаца; Логистички трошкови, показатељи, робно-тренспортни центри, и контролинг. Национална логистика и логистика у систему националне безбедности; Основни садржаји, функције и принципи логистичке подршке у систему националне безбедности; Различити модели организације логистичке подршке; Специфичности остваривања логистичке подршке у појединим сегментима система националне безбедности. Ресурсна база логистике, инфраструктура и показатељи логистике у Србији.

Практична настава

Процена безбедносне ситуације са становишта захтева логистичке подршке у различитим крзним ситуацијама, решавање задатака из домена планирања средстава за остваривање појединих садржаја логистичке подршке.

Посета Републичкој дирекцији за робне резерве. Дебате на тему процена и креирања планских докумената. 

Литература

Обавезна:

Др Петар Станојевић, Др Василије Мишковић, МА Гордана Мишев, Логистика у систему националне безбедности, Монографија, ФБ, 2017. 

Допунска:

Др Драгутин Јовановић, Логистика, Београд, ФЦО, 2005. Ауторизована предавања

Др Миодраг Булатовић, Логистика, Инжењерска комора Црне Горе, Подгорица, 2013.

Видоје Пантелић, Снабдевање техничким материјалним средствима, ВВТШ КоВ ЈНА, 1986.