Циљ предмета

Циљ предмета је стицање основних знања о управљању ризицима у корпорацији,  затим о угрожавању правног лица (корпорације). Постављен је на основним концептима корпоративне безбедности и управљања ризицима, те пружа студентима разумевање процеса идентификације, анализе, оцене, стратегије одговора и праћења ризика, као и израде планова управљања ризиком. Стичу се знања о управљању ризиком на корпоративном нивоу у функцији остваривања циљева корпоративне безбедности.


Предмет се изучава кроз теоријску и практичну наставу.

Теоријска настава: Појам и врсте ризика; Друштвени, техничко-технолошки и еколошки аспекти корпоративних ризика; Кључне методе моделирања ризика и ограничења модела ризика; Законска основа управљања ризицима у корпорацији; Извори и носиоци угрожавања правног лица (корпорације); Oблици угрожавања правног лица (корпорације); Процена и контрола ризика; Управљање ризиком на корпоративном нивоу (стратешко, оперативно и тактичко).

Практична настава: Израда процене ризика за правно лице (корпорацију); Израда плана обезбеђења за правно лице (корпорацију) и Израда предлога пројекта техничке заштите за правно лице (корпорацију); Анализа студија  случаја.