Циљ предмета

Реализацијом планом предвиђеног програма студенти развијају своје рецептивне  и продуктивне вештине и своју способност интеракције и медијације на енглеском језику као језику струке наука безбедности. Оспособљавају се за самосталну употребу језика на вишем нивоу и у сложенијим ситуацијама.

Исход предмета

Студенти ће моћи да прате усмена и писана излагања на енглеском језику

друге говорнике: предавања, дискусије, расправе, аудио записе о сложенијим,  апстрактним и стручним темама;

различите писане текстове: различите врсте кореспонденције, поруке на форумима, кратке информативне текстове (упутства), новинске чланке, радове у часописима и академским и стручним публикацијама из области наука безбедности; и

- аудио-визуелне материјале различитог фромата (нпр. интервјуе, дискусије).

Такође ће бити способни да:

- усмено представе и опишу сложене академске и стручне теме; бране своје академске/стручне ставове; одрже презентацију; и

- писмено износе своје ставове, пишу извештаје, радове и опишу и образложе различите академске и стручне теме из области наука безбедности (уз употребу речника).