Циљеви предмета:

Циљ предмета је стицање нових знања, вештина и способности, неопходних за решавање комплексне проблематике заштите животне средине. Усвајају се знања и научне спознаје о изворима, врстама и облицима угрожавања животне средине,  и о потребама и могућностима акционог превентивног, реактивног и санационог деловања у разрешавању еколошких проблема.

Исход изучавања:

Развијена самосталност,  критичност и систематичност у анализи различитих аспеката и проблема савременог друштва,  а посебно у интердисциплинарном сагледавању генезе безбедности и заштите животне средине.

Садржај и структура предмета:

Теоријска настава

Студијски курс обухвата упознавање са односом развоја и животне средине;  квалитетом основних елемената животне средине  (ваздух,  земљиште,  вода и др.);  облицима,  изворима,  узроцима угрожавања животне средине;  утицајем деградационих процеса и последице загађивања; ризицима,  акцидентима у животној средини и методологијама управљања;  еколошким деликтима и заштитиживотне средине кроз функцију система безбедности;  управљању у систему заштите животне средине; имплементацији стратегије одрживог–усклађеног развоја и заштите животне средине у заједници.

Практична настава 

У оквиру вежби вршиће се продубљивање стечених теоријских знања и оспособљавање за решавање конкретних проблема у заштити животне средине