Специјалистичке струковне студије Форензика имају за циљ оспособљавање кадрова за обављање специјалитичких послова и задатака у службама и институцијама безбедности и заштите из области форензичке физичке хемије и менаџмента у области форензике.

Циљ предмета:

Стицање знања и оспособљавање за фиксирање затеченог стања на лицу места (месту кривичног догађаја), проналажење, тумачење, фиксирање и прелиминарну обраду и тријажу трагова и предмета релевантних за доказивање постојања кривичног дела и откривање и идентификацију учинилаца.


Циљ предмета:

Стицање знања и развијање способности разумевања општих принципа и основних појмова и института кривичног и кривичног процесног права, као правног оквира за примену форензичких метода. Осим тога, циљ предмета је и стицање знања о законским елементима појединих група и појединих кривичних дела, о улози материјалних доказа и значају форензичких метода у доказном поступку, као кључном сегменту кривичног поступка.

Исход предмета:

Оспособљеност за разумевање основних института кривичног и кривично процесног права, појединих кривичних дела, доказног поступка, значаја и доказне вредности материјалних доказа у кривичном поступку, права и дужности вештака, као и за препознавање фактичких и правних услова за примену форензичких метода у кривичном поступку.