Докторске студије - Студије наука безбедности

Циљ предмета

Студенти треба да усвоје нова и прошире постојећа знања о појму, садржају и значају разумевања еколошке и климатске безбедности као горуће теме како у светским оквирима тако и у Србији. С обзиром на то да климатска безбедност изазива велико интересовање академске заједнице, јавности и политичких актера, кроз мултидисциплинарни приступ студенти ће се упознати са њеним најважнијим аспектима. То се нарочито односи на рањивост и очување виталних ресурса као што су водни ресуси и ресурси хране, исправност ваздуха, климатске пројекције, миграције, политичке и социјалне аспекте, мере ублажавања и адаптације, као и здравље становништва.

Исход предмета

Након завршетка студија студент треба да буде способан да: идентификује природне и антропогене покретаче климатских промена; oпишe утицаје климатских промена на пољопривреду, водне ресурсе, исправност ваздуха и здравље људи; разуме уобичајене моделе и сценарије климатских промена; упореди различите стратегије ублажавања климатских промена и опције политике климатских промена; разуме еколошке, социјалне и економске аспекте утицаја, адаптације и ублажавања на глобалној и локалној скали и процени политику климатских промена и потребу за друштвеним променама нарочито у светлу не само климатских промена него и
пандемије.