ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: Циљ студијског курса је упознавање студената са суштином криминалитета као патолошке друштвене појаве. Објашњење криминалитета као правне и социолошке категорије треба да омогући разумевање феномена и узрока криминалитета, и одреди модалитете реакције и сузбијања како на индивидуалном тако и на нивоу масовне појаве.

ИСХОД ПРЕДМЕТА: Способност да се у држави и друштву идентификују оне појаве које имају својство криминалних радњи, као и способност за благовремену реакцију у превентивном и оперативном смислу.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Садржај овог курса обухвата проучавање криминалитета и сродних делинквентних и девијантних понашањаОбухвата историју и развој теоријске криминолошке мислис посебним нагласком на  савремена објашњења криминалног феноменаУказује на методе изучавања криминалитета на индивидуалистичком, глобалистичком и нивоу средњег обимаБави се трима димензијама криминалне појаве: феноменолошком, етиолошком и виктимолошком. Предлаже адекватне мере неформалне и формалне социјалне контроле.

Практична настава

Детаљнија анализа појединих тематских целина као и анализа појединих примера из праксе. Припрема студената за колоквијум и усмено полагање испита.

 

Структура предмета:

1)      Појам и предмет Криминологије

2)      Методи Криминологије

3)      Теорије у Криминологији

-класична оријентација у криминологији

-позитивистичка оријентација у криминологији

-теорије друштвене реакције

-новије криминолошке теорије

4)      Три димензије криминалне појаве

-феноменолошка димензија криминалне појаве

-етиолошка димензија криминалне појаве

-виктимолошка димензија криминалне појаве

5)      Социјална реакција на злочин и криминалитет