Циљ предмета 

Сазнајни циљеви предмета подразумевају упознавање студената са: теоријом и праксом стратегије, као вида војно-политичке артикулације расположивих ресурса са задатим циљевима; историјским развојем стратегије и стратешког мишљења, од зачетака, преко новековног преображаја, па све до савремених трендова и теоретичара; практичним аспектима стратегијског и одбрамбеног планирања; развојем модерног ратоводства; утицајем технологије на савремено вођење рата. 

Процесни циљеви предмета подразумевају развој: свести о значају стратегијске културе; способности препознавања узрока рата и услова мира; вештине сагледавања односа и утицаја политике, међународних односа и безбедносних студија на стратегију; умеће препознавања савремених проблема стратешких студија у контексту савремених безбедносних изазова; праксе формулисања, израде и имплементације стратегија, стратешких планова и доктрина. 

Јединствени циљ предмета је да код студената створи претпоставке за усвајање и надоградњу постојећих теорија; предуслове за критичко промишљање постојећег фонда знања из области стратегије и стратешких студија; као и могућност сагледавања будућег развоја ове дисциплине.

Исход предмета 

Након реализоване наставе студенти ће: бити у могућности да објасне праксу историјског развоја стратегије и стратешке мисли; усвојити теоријска знања о стратегијским теоријама и стратегијској култури, неопходна за њихову критичку анализу; бити способни да идентификују узроке рата и услова мира, као и елементе развоја модерног ратоводства; бити у могућности да што потпуније позиционирају стратегију у оквирима интеракције политике, међународних односа и безбедносних студија; бити упознати са основама утицаја технологије на ратоводство и стећи знања о стратегијском и одбрамбеном планирању; развити способност да препознају савремене проблеме стратешких студија у контексту савремених безбедносних изазова; надоградити теоријске основе и унапредити способност за препознавање стратешких образаца.