Сви курсеви за предмете  I године

Циљеви предмета
Стицање основних знања, развијање способности и вештина за самосталан критички приступ проблемима и питањима безбедности, угрожавања појединца, друштва, државе и међународне заједнице.

Исход изучавања

Након што одслушају предвиђени програм за предмет Основи безбедности, студенти ће бити способни да прикажу основно знање (описивање, дефинисање, разумевање и критичку анализу општих појмова) из области безбедности. Такође, као исход учења, очекује се примена стечених знања у свакодневној пракси суочавања са различитим безбедносним појавама и/или феноменима ( облицима и носиоцима угрожавања, изазовима, ризицима и претњама), вредновање активности и понашања различитих субјеката у сложеним ситуацијама безбедносне праксе и развијена способност синтезе тј. стварања - као могућност повезивања корпуса знања о безбедности кроз различите нивое анализе безбедности од појединачног до глобалног. Коначно, студенти ће бити оспособљени да критички сагледају и процењују мере и активности субјеката међународне заједнице, државе, њених органа и служби, као и појединаца на супротстављању различитим облицима угрожавања и отклањању последица њиховог деловања.

 


Циљ предмета: Студенти ће проширити постојећи и усвојити нови активни и пасивни вокабулар и морфолошке и синтаксичке структуре из језика струке и развијати вештине усмене и писмене рецепције и продукције текстова на стандардном енглеском језику. Стећи ће вештине читања и разумевања писаних текстова на стандардном енглеском језику о темама из области наука безбедности. Оспособиће се за слушање појмовно и језички сложеног говора, усмених излагања и интеракције на стандардном енглеском језику о низу познатих и непознатих тема из струке наука безбедности. Студенти ће стећи основна знања потребна за усменo и писмено изражавање на енглеском језику који укључују одређене теме и идеје везане за струку наука безбедности.

Исход предмета: Студенти ће моћи да разумеју и користе најфреквентније лексеме и релевантне језичке структуре из научних области које су предмет проучавања у оквиру основних студија. Развиће основе вештине брзог и детаљног читања стручних и научних текстова из струке наука безбедности. Умеће да прате суштину дужих излагања и идентификују главне елементе аргументације на познате теме из струке на стандардном енглеском језику. Студенти ће моћи да усмено и у писанЦиљ курса састоји се у појмовном артикулисању  и операционализацији знања из основних области науке менаџмента. Нагласак је стављен на упознавање са применљивошћу менаџмент-принципа у различитим облицима пословних организација. Да студенти схвате одређење појма менаџмента и еволуцију теорије менаџмента; да упознају основне трендове у менаџменту 21. века; да разумеју све одреднице у вези са процесима менаџмента (планирање, организовање, вођење и контрола); да упознају процес менаџмента кроз проучавање студија случаја; да упознају значај процеса менаџмента у пословању предузећа и да активно узму учешће у унапређивању пословних процеса на свом Факултету и Универзитету у целини.


Исход изучавања подразумева да су студенти оспособљени да, разумевањем феномена савременог менаџмента, решавају практичне проблеме и задатке. Да проблеме са којима се буду сусретали у свом раду схвате као шансу и изазов за повећање ефективности и ефикасности а никако као проблеме које треба избегавати.

Циљеви предмета: Циљ предмета је увођење студената у студије безбедно као научне дисциплине, кроз анализу кључних промена у промишљању безбедности (личне, националне, региона глобалне). У склопу увођења у дисциплину, студенти ће стећи основна знања о настанку и развоју студија безбедности, различитим тематским областима у диференцираним нивоима истраживања, основним теоријским приступима и безбедносним праксама.

Исход изучавања: Усвајање и овладавање комплексним теоријским оквирима студија безбедности, поређење и разликовање посебних теоријских приступа, усвајање кључних безбедносних појмова и њихово операционализовање, развијање критичког односа и утврђивање недостатака конкретних теоријских приступа у студијама безбедности.

Садржај и структура предмета: 1) Појам безбедности 2) Развој студија безбедности 3) Традиционални приступи у студијама безбедности 4) Алтернативни приступи у студијама безбедности 5) Копенхашка школа студија безбедности 6) Војна безбедност 7) Политичка безбедност 8) Економска безбедност 9) Социјетална безбедност 10) Еколошка безбедност 11) Нивои анализе у студијама безбедности 12) Људска безбедност 13) Национална безбедност 14) Регионална безбедност 15) Глобална безбедност


Циљ предмета: Студенти ће проширити постојећи и усвојити нови активни и пасивни вокабулар и морфолошке и синтаксичке структуре из језика струке и развијати вештине усмене и писмене рецепције и продукције текстова на стандардном енглеском језику. Стећи ће вештине читања и разумевања писаних текстова на стандардном енглеском језику о темама из области наука безбедности. Оспособиће се за слушање појмовно и језички сложеног говора, усмених излагања и интеракције на стандардном енглеском језику о низу познатих и непознатих тема из струке наука безбедности. Студенти ће стећи основна знања потребна за усменo и писмено изражавање на енглеском језику који укључују одређене теме и идеје везане за струку наука безбедности.

Исход предмета: Студенти ће моћи да разумеју и користе најфреквентније лексеме и релевантне језичке структуре из научних области које су предмет проучавања у оквиру основних студија. Развиће основе вештине брзог и детаљног читања стручних и научних текстова из струке наука безбедности. Умеће да прате суштину дужих излагања и идентификују главне елементе аргументације на познате теме из струке на стандардном енглеском језику. Студенти ће моћи да усмено и у писаном облику на енглеском језику изразе једноставне идеје, мишљења и процене информација из других извора о темама из наука безбедности.

Циљ курса

Циљ курса је да студенти усвоје знања о појму конфликта, карактеристикама, врстама, фазама, функцијама, регулисању и начинима разрешавања конфликата у националним и међународним оквирима. Студенти ће се упознати са различитим теоријским одређењима друштвеног сукоба од античког до савременог периода, узоцима, елементима, динамиком и класификацијом друштвених конфликата.

Студенти треба да развију способност критичког мишљења кроз дебате и дискусије о чиниоцима и узроцима сукобљавања у савременом свету, као и вештину анализе елемената структуре друштвених конфликата.

Исход курса

Успешним завршетком курса студенти ће поседовати знања о различитим дисциплинарним приступима у изучавању феномена друштвених сукоба. Моћи ће да разумеју комплексан феномен друштвеног конфликта и да објасне његове узроке, карактеристике, врсте, фазе и функције. Студенти ће, такође, бити у стању да анализирају конкретне конфликтне ситуације, да идентификују елементе њихове структуре и коришћене стратегије, те да критички сагледавају аргументе учесника у конфликту - процењују њихове конкретне интересе и вредности.