Сви курсеви за предмете II године

Циљ предмета

Реализацијом планом предвиђеног програма студенти развијају своје рецептивне  и продуктивне вештине и своју способност интеракције и медијације на енглеском језику као језику струке наука безбедности. Оспособљавају се за самосталну употребу језика на вишем нивоу и у сложенијим ситуацијама.

Исход предмета

Студенти ће моћи да прате усмена и писана излагања на енглеском језику

друге говорнике: предавања, дискусије, расправе, аудио записе о сложенијим,  апстрактним и стручним темама;

различите писане текстове: различите врсте кореспонденције, поруке на форумима, кратке информативне текстове (упутства), новинске чланке, радове у часописима и академским и стручним публикацијама из области наука безбедности; и

- аудио-визуелне материјале различитог фромата (нпр. интервјуе, дискусије).

Такође ће бити способни да:

- усмено представе и опишу сложене академске и стручне теме; бране своје академске/стручне ставове; одрже презентацију; и

- писмено износе своје ставове, пишу извештаје, радове и опишу и образложе различите академске и стручне теме из области наука безбедности (уз употребу речника).


Упознавање и разумевање основних елеменaта у информационо комуникационим технологијама, као и могућност њихове примене. Поред тога, студенти требају да стекну основна знања о безбедност и заштити рачунарских система.

Упознавање и разумевање основних карактеристика географског простора Европе и Републике Србије, као и препознавање основних географских појмова Републике Србије на географској карти.

Стицање основних знања из области картографије, ГИС-а и даљинске детекције и њихову практичну примену у области географских истраживања.

Циљ курса огледа се у усвајању знања о актуелним и могућим моделима заштитног организовања органа државне управе, органa аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштва, других правних лица и предузетника, грађана, група грађана, удружења, професионалних и других организација у циљу заштите и спасавања становништва, материјалних добара и животне средине у условима ванредних ситуација у миру и рату.

Исходи курса се односе на усвајање општих и стручних знања о опасностима које угрожавају људе, материјална добра и животну средину, програмирању, планирању, организовању, обучавању и оспособљавању, спровођењу, надзору и финансирању мера и активности за заштиту и спасавање становништва, материјалних добара и животне средине од природних, техничко-технолошких и других несрећа, с циљем спречавања опасности, смањења броја несрећа и жртава, те отклањања и ублажавања штетних деловања и последица насталих од природних и других несрећа укључујући и ратне опасности.


Циљ предмета

Реализацијом планом предвиђеног програма студенти би требало да развију своје рецептивне (слушање и читање) и продуктивне (говорење и писање) вештине, и у извесној мери своју способност интеракције и медијације на енглеском језику као језику струке наука безбедности. Они би требало да се оспособе за самосталну употребу језика у наведеним медијумима на вишем нивоу и у сложенијим ситуацијама.

Исход предмета

Студенти ће моћи да прате усмена и писана излагања на енглеском језику, тј. моћи ће да разумеју

друге говорнике тј. да прате усмено излагање других, предавања, дискусије, расправе, аудио записе о сложенијим,  апстрактним и стручним темама која садрже идиоматске изразе и у оквиру кога сви делови исказа нису увек јасно наведени;

различите писане текстове, од једноставнијих до дужих и сложенијих текстова, нпр. различите врсте кореспонденције, порука на форумима, кратких информативних текстова (упутства), новинских чланака, радова у часописима и др. академских и стручних публикација из области наука безбедности; и

- аудио-визуелне материјале различитог фромата (нпр. интервјуе, дискусије).

Они ће, такође, бити способни да се изразе

- усмено тј. да усмено представе и опишу сложене академске и стручне теме, да бране своје академске/стручне ставове, да одрже презентацију; и

- писмено тј. да писмено изнесу своје ставове, напишу извештаје, радове и опишу и образложе различите академске и стручне теме из области наука безбедности (уз употребу речника).Стицање основних знања о корпоративној безбедности (појам корпоративне безбедности, субјекти корпоративне безбедности, извори и носиоци угрожавања, облици угрожавања и основне функције корпоративне безбедности)