Циљ предмета:

Предмет Политички систем је интердисциплинаран и садржи три посебна модула: увод у политику, савремене политичке системе и политички систем Србије. Циљ предмета јесте стицање базичних знања из области теорије политике и политичких система, теорије и праксе савремених политичких система и суштине и начина функционисањња политичког система Републике Србије. 

Исход изучавања предмета: 

Стицање знања и способности неопходних за наставак студија; сагледавање и разумевање социјално-политичког амбијента у оквиру кога делују безбедносне институције; схватање потребе разноврсности, могућности и ограничења при организовању основних политичких институција у различитим националним и друштвеним контекстима; оспособљеност за критичко сагледавање функционисања уставних и политичких институција, као и за квалитетно праћење и примену нових решења која се уводе у политичку праксу.