Циљеви предмета: Циљ предмета је увођење студената у студије безбедно као научне дисциплине, кроз анализу кључних промена у промишљању безбедности (личне, националне, региона глобалне). У склопу увођења у дисциплину, студенти ће стећи основна знања о настанку и развоју студија безбедности, различитим тематским областима у диференцираним нивоима истраживања, основним теоријским приступима и безбедносним праксама.

Исход изучавања: Усвајање и овладавање комплексним теоријским оквирима студија безбедности, поређење и разликовање посебних теоријских приступа, усвајање кључних безбедносних појмова и њихово операционализовање, развијање критичког односа и утврђивање недостатака конкретних теоријских приступа у студијама безбедности.

Садржај и структура предмета: 1) Појам безбедности 2) Развој студија безбедности 3) Традиционални приступи у студијама безбедности 4) Алтернативни приступи у студијама безбедности 5) Копенхашка школа студија безбедности 6) Војна безбедност 7) Политичка безбедност 8) Економска безбедност 9) Социјетална безбедност 10) Еколошка безбедност 11) Нивои анализе у студијама безбедности 12) Људска безбедност 13) Национална безбедност 14) Регионална безбедност 15) Глобална безбедност