Циљ предмета

Упознавање студената са научним и стручним знањима из области безбедности и здравља  на раду, и оспособљавање за примену знања у области процене и елиминације ризика од болести и повреда, као и законске регулативе Европске уније и Републике Србије у овој области.

Исход предмета

Усвајање знања и вештина, односно стицање компетенције за управљање, организацију и надзор  у области безбедности и здравља на раду, као и развој одговарајућих процедура и метода у овој области. Примена методологије процене ризика по безбедност и здравље на раду, као и примене свих мера примарне, секундарне и терцијарне заштите и осталих обавеза послодавца и запослених, као и лица одговорног за безбедност и здравље на раду, у складу са законском регулативом.

Садржај предмета

Међународно и национално законодавство, нормативи и стандарди у области безбедности и здравља на раду, Идентификација и процена ризика на радном месту, Агенси физичке, хемијске и биолошке природе ,Основни принципи идентификације и процене ризика радних места. Акт о процени ризика, Професионалне болести и болести у вези са радом и мере превенције, Мере заштите на раду – организационе и хигијенске мере, лична заштитна средства, мере медицинске и социјалне заштите, Промоција здравља на радном месту и здравствено васпитање, Улога менаџера безбедности и стручњака медицине рада у тиму за безбедност и здравље на раду.

Предавач: Проф.др Слађана Јовић

Предавач: Вера Божић Трефалт

Предавач: Др Мила Јегеш