Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студенте упозна са законима, подзаконским прописима, другим општим актима и међународним и домаћим стандарима који чине правни оквир корпоративне безбедности. Студенти кроз програм треба да: стекну основна теоријска знања о правној димензији корпоративне безбедности и њеном месту у систему националне безбедности; детаљно упознају домаћу законску регулативу; разумеју предности и недостатке постојећих законских решења и проблеме у њиховој примени; упознају и разумеју генезу индустрије приватне безбедности у Србији и региону као и глобалне трендове њеног развоја и разумеју концепт управљања правним ризицима. План студијског курса је осмишљен тако да студенте припреми за самостално тумачење релевантних правних норми и њихову правилну примену у корпоративном окружењу. Осим представљања и анализе правне регулативе, циљ програма је и повезивање знања и вештина правне и безбедносне струке, тако да се савладавањем градива развија и споссобност коришћења законских механизама за потребе унапређења коропративне безбедности и идентификацију, анализу и оцену правних ризика у корпорацији . 

Исход предмета:

 Исход изучавања предмета се огледа у: овладавању категоријално-појмовним апаратом у области корпоративне безбедности; упознавању студената са прописима који непосредно регулишу систем националне безбедности и корпоративну безбедност као њен сегмент; оспособљавању студената за теоријско промишљање и критичку анализу прописа и развијању способности студената за самостално тумачење и анализу правних норми у области корпоративне безбедности. Савладавањем овог студијског курса студенти ће стећи важна теоријска и практична знања и овладати вештином креирања унутрашње правне регулативе сходно утврђеним безбедносним изазовима, ризицима и претњама, а у складу са захтевима закона и других важећих прописа и стандарда. Студенти упознај

Циљ предмета: 

Усвајање знања о модалитетима устројства савременог друштва и његовој структурној кризи у бројним димензијама унутар којих се показује феноменологија ризика. Разумевање настанка Модерне, модерних криза и ризика, као и начина за њихово управљање. На том основу студенти стичу појмовно знање о мотивима и последицама активности различитих друштвених актера који производе или трпе последице модерних криза и ризика, перципирају њихов значај и утичу на њихово повећање или смањење. 

Исход предмета: 

Студенти стичу способност да анализирају ризике, тј. препознају и појме њихову структуру и да уоче главне социјалне и политичке актере ризика. Уочавајући разлоге и начине стварања ризика и њиховог преображаја у структуралне или краткотрајне кризе, студенти стичу потребно знање за препознавање главних мотива друштвених актера у контексту конкретних ризика, као и способност да истима управљају.

Циљ предмета: 

Овладавање знањима неопходним за учествовање у изради докумената за управљање ризиком. 

Исход предмета: 

Упознавање са општим карактеристикама система за управљање ризиком предузећа и интегралним приступом управљања ризиком. Оспособљавање полазника да учествују у изради система за управљање ризиком предузећа у различитим делатностима.

Циљ предмета: 

Стицање знања и способности за самосталан критички приступ проблемима одлучивања и лидерства у привреди и организацијама у условима кризних и уопште ванредних ситуација. Овладавање методама и техникама за квантификацију ризика и помоћ у одлучивању. 

Исход предмета:

 У оквиру концепта корпоративне безбендности, овладати принципима организације, комуникационих линија, начина доношења одлука, оспособљавање се за учешће у решавању проблема менаџмента кроз методе и технике одлучивања, овладавање принципима и начинима лидерства посебно у условима ванредних и кризних ситуација. Усвајање законске регулативе, стандарда и најбоље праксе