Циљ предмета 

Овај предмет даје преглед прописа ЕУ из области HSSE-a (Здравље, сигурност, безбедност и заштита животне средине), објашњава циљеве и захтеве, као и најновију примену, укључујући ограничења и предности. Посебан фокус је на Интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (IPPC), Директиви о индустријским емисијама (IED), као и на превенцији великих несрећа (директива Seveso).

Исход предмета 

На крају студија учесник ће: разумети шта је IPPC и IED, као и регулаторни оквир Европске уније за управљање животном средином; детаљно упознати концепт и имплементацију Seveso директиве (Севесо II и III); извештај о безбедности, Политика спречавања великих несрећа (MAPP), систем управљања безбедношћу (SMS), планирање коришћења земљишта (LUP) и планови за ванредне ситуације; разумети важност људских и сигурносних аспеката када се ради о везама за HSSE у индустрији; упознати кључне индикаторе учинка (КPIs), као и њихово познавање и коришћење.