Након што одслушају предвиђени програм за предмет Основи безбедности, студенти ће бити способни да прикажу основно знање (описивање, дефинисање, разумевање и критичку анализу општих појмова) из области безбедности. Такође, као исход учења, очекује се примена стечених знања у свакодневној пракси суочавања са различитим безбедносним појавама и/или феноменима ( облицима и носиоцима угрожавања, изазовима, ризицима и претњама), вредновање активности и понашања различитих субјеката у сложеним ситуацијама безбедносне праксе и развијена способност синтезе тј. стварања - као могућност повезивања корпуса знања о безбедности кроз различите нивое анализе безбедности од појединачног до глобалног. Коначно, студенти ће бити оспособљени да критички сагледају и процењују мере и активности субјеката међународне заједнице, државе, њених органа и служби, као и појединаца на супротстављању различитим облицима угрожавања и отклањању последица њиховог деловања.

Садржај и структура предмета:

1)      Увод у наставно-научну дисциплину Основи безбедности

2)      Основна одређења безбедности, сродни појмови, категорије, функције и принципи

3)      Вредности и интереси од значаја за безбедност

4)      Референтни објекти и субјекти безбедности

5)      Међународне организације и безбедност у свету

6)      Неки савремени безбедносни проблеми

7)      Средства и начини за очување безбедности

8)      Политике и стратегије у безбедности