МАС - Студије наука безбедности

Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u grupama i organizacijama u kriznim situacijama sa ciljem očuvanja korporativne bezbednosti.

Ishod predmeta

Razumevanje grupne i organizacione dinamike i mesta čoveka u grupnim i organizacionim procesima. Upoznavanje sa liderskim veštinama značajnim za upravljanje grupama i organizacijam u razdobljima stresa, traume i krize. Priprema ljudi za suočavanje sa kriznim i traumatskim situacijama, upotreba strategija prevladavanja krize. Jačanje otpornosti individua za stvaranje čvrste organizacije.

Циљ предмета:

Предмет за основну јединице анализе узима међународни поредак, коме приступа са два различита аналитичка нивоа - глобалног и регионалног, фокусирајући се превасходно на питање њихове међусобне интеракције. Анализирајући актуелне трендове светске политике (слабљење моћи САД, успон Кине и Русије као изазивача постојећег „западноцентричног“ међународног поретка, рекомпозицију регионалних безбедносних архитектура), уз стављање посебног акцента на питање безбедности и безбедносне сарадње, наставне јединице замишљене су тако да студенте упознају са структуром савременог глобалног и регионалног поретка.

Исход изучавања:

Детаљно познавање и разумевање структуре међународног поретка, како глобалног, тако и регионалног; теоријски и методолошки заснована способност да се критички промишљају и даље истражују решења и механизми примењени у циљу успостављања мира, безбедности и сарадње међу државама на глобалном и регионалном нивоу, као и претње које, по стабилност поменутих поредака, предстаљају бројни изазови новог миленијума.

Стицање знања о основним елементима, карактеристикама, фазама кризног менаџмента у условима природних и индустријских катастрофа. Поред тога, студенти стичу знања о основним феноменолошким, етиолошким и концептуалним димензијама и карактеристикама припремљености и планирања, ублажавања, одговора и опоравка од последица катастрофа изазваних природним и техничкотехнолошким опасностим

Циљ предмета:

Стицање основних знања из области безбедности и управљања интернационалним националним регионалним и локалним критичним инфраструктурама и интеграцији појмова њихових ризика, претњи и отпорности. Анализа превентивних и актуелних мера заштите на нивоу хијерархијске процене и организације на националном и међународно стандардизованом нивоу. 

Исход предмета:

Освајање знања и метода колективне организационе структуре на хијерархијском нивоу за заштиту инфраструктура. Диверзификација типова националних инфраструктура и њихових безбедносних карактеристика. Диверзификација значаја и оцена ризика и последица различитих типова инфраструктурних објеката. Методе процене ризика и отпорности методама описне и бројне естимационе метрике. Законодавна и нормативна обавеза и стандардизација процедура заштите и оцене ризика. Методе одлучивања и оцене технологије заштите и превентивног сакупљања података о критичним инфраструктурама. 

Садржај предмета: 

Појмови критичне инфраструктуре - КИ. Диверзификација и типови националне КИ. Међународна и домаћа повезаност функционисања националне КИ. Отпорност и рањивост на спољашње природне и вештачке утицаје и безбедносни ризици функционисања. Безбедносни ризици технолошких, функционалних, пословних, трајних и привремених поремећаја рада КИ. Ризици по околину са аспекта националног и међународног степена угрожености. Критеријуми критичности националних инфраструктурних и параметри ризика и отпорности инфраструктурних система. Међународни и европски стандарди менаџмента ризика и менаџмента континуитета пословања инфраструктурних система. Компаративни приказ стратегијских, законских и регулаторних решења заштите критичне инфраструктуре (ЕУ, земље чланице и нечланице ЕУ, САД, РФ, Кина) и оцена њихове домаће-националне подобности. Превентивне мере, просторне технологије и оцена њихове валидности заштите КИ.

Циљ предмета

Циљ предмета је стицање основних знања о управљању ризицима у корпорацији,  затим о угрожавању правног лица (корпорације). Постављен је на основним концептима корпоративне безбедности и управљања ризицима, те пружа студентима разумевање процеса идентификације, анализе, оцене, стратегије одговора и праћења ризика, као и израде планова управљања ризиком. Стичу се знања о управљању ризиком на корпоративном нивоу у функцији остваривања циљева корпоративне безбедности.


Предмет се изучава кроз теоријску и практичну наставу.

Теоријска настава: Појам и врсте ризика; Друштвени, техничко-технолошки и еколошки аспекти корпоративних ризика; Кључне методе моделирања ризика и ограничења модела ризика; Законска основа управљања ризицима у корпорацији; Извори и носиоци угрожавања правног лица (корпорације); Oблици угрожавања правног лица (корпорације); Процена и контрола ризика; Управљање ризиком на корпоративном нивоу (стратешко, оперативно и тактичко).

Практична настава: Израда процене ризика за правно лице (корпорацију); Израда плана обезбеђења за правно лице (корпорацију) и Израда предлога пројекта техничке заштите за правно лице (корпорацију); Анализа студија  случаја.

Циљ предмета је стицање знања из области заштите корпорација од различитих нелегалних активности што подразумева многобројне аспекте у којима се може јавити потреба за остваривањем такве заштите, превасходно у области казненог права прописивањем одговарајућих кривичних дела, прекршаја и привредних преступа која се могу чинити на штету корпорација али и у другим гранама права попут грађанског права или права интелектуалне својине. 

Исход предмета је разумевање концепта правне заштите корпорација које могу бити угрожене или повређене деловањем различитих чинилаца како спољашњих, када су у питању нелегалне активности које чине физичка или правна лица која нису повезана са корпорацијом која се штити, тако и унутрашњих, пре свега од стране физичких лица која су запослена у корпорацији која је објекат заштите. Оба модалитета нелегалног поступања, и спољашње и унутрашње, може да се манифестује на различите начине и у том смислу студенти ће бити оспособљени да препознају и анализирају с једне стране оне облике нелегалних активности које су деликтне природе односно које повлаче одговорност учинилаца таквих дела у области кривичног, прекршајног и права привредних преступа. Разумевање других облика правне заштите корпорација, попут заштите пословне тајне или корпоративне интелектуалне својине подразумева оспособљавање студената за њихово препознавање, нарочито кад је у питању грађанско-правна односно одговорност у сфери права интелектуалне својине која подразумева вођење одговарајућег управног поступка. Анализа и разумевање релевантних закона који се односе на проблематику заштите корпорација од нелегалних активности са посебним акцентом на Кривични законик, Законик о кривичном поступку, Закон о прекршајима и Закон о привредним преступима. Упознавање са улогом различитих државних органа у контексту остваривања заштите корпорација од нелегалних активности као и разумевање организационих аспеката те заштите. Анализа и разумевање медијског извештавања о проблематици заштите корпорација од нелегалних активности и улоге медија у превенцији и откривању нелегалних активности које се чине на штету корпорација

Предмет Стратешки безбедносни изазови изучаваће се кроз следећи садржај и структуру:

Увод у стратешке приступе безбедности; Различита природа стратешких безбедносних изазова; Глобализација као стратешки безбедносни изазов; Безбедносни изазови у економској сфери; Политичко – војни изазови; Социјални и изазови демографског развоја; Стратешки безбедносни изазови из сфере природе; Стратешки безбедносни изазови у техничко-технолошкој сфери

Практична настава: Реализоваће се кроз вежбе, радионице, панел дискусије, анализу и презентовање научних текстова из предметне области. Разрада појединих сценарија безбедносних изазова у глобалним и регионалним оквирима биће усмерена на развијање способности студената да критички промишљају о стратешким безбедносним изазовима.

Стицање основних теоријских знања из области социологије политике, односно ужих припадајућих области: теорија државе и теорија безбедности. Утолико је у теоријама безбедности посебан нагласак на оним које имају у фокусу безбедност државе