Циљ предмета:

Предмет за основну јединице анализе узима међународни поредак, коме приступа са два различита аналитичка нивоа - глобалног и регионалног, фокусирајући се превасходно на питање њихове међусобне интеракције. Анализирајући актуелне трендове светске политике (слабљење моћи САД, успон Кине и Русије као изазивача постојећег „западноцентричног“ међународног поретка, рекомпозицију регионалних безбедносних архитектура), уз стављање посебног акцента на питање безбедности и безбедносне сарадње, наставне јединице замишљене су тако да студенте упознају са структуром савременог глобалног и регионалног поретка.

Исход изучавања:

Детаљно познавање и разумевање структуре међународног поретка, како глобалног, тако и регионалног; теоријски и методолошки заснована способност да се критички промишљају и даље истражују решења и механизми примењени у циљу успостављања мира, безбедности и сарадње међу државама на глобалном и регионалном нивоу, као и претње које, по стабилност поменутих поредака, предстаљају бројни изазови новог миленијума.