МАС - Студије управљања ризицима од елементарних и других непогода

Циљ курса је да студенти разумеју кризу као политички процес и све њене политичке димензије у различитим условима и контекстима и да боље разумеју динамику и процесе (индивидуалне, групне, институционалне, бирократске и психолошке који утичу на одлуке које лидери доносе у време кризе. Такође циљ је и стицање фундаменталних знања о различитим облицима комуницирања потребним у ванредним/кризним ситуацијама и разумевање вештина, ресурса и других предуслова који су неопходни у управљању комуникационим потребама везаним за кризни догађај.

Циљ предмета:

 Студенти кроз изучавање овог предмета треба да се упознају са методологијом процене штете, терцијарном превенцијом, процедурама и начинима пружања помоћ и обнове након испољене елементарне непогоде.

Исход предмета:

Способност јасног и целовитог сагледавања елемената процеса успешне обнове и пружања помоћи становништву и привредним субјектима на простору погођеном елементарним непогодама.

Садржај предмета: 

Теоријска настава: Систем обнове и помоћи: концепт и начела; национално законодавство и међународни механизми. Елементи система обнове и помоћи. Основни елементи обнове и помоћи. Обнова друштвеног окружења: Сигурност и егзистенција; Здравствено збрињавање и психолошка помоћ. Санација и изградња простора: Објекти за становање; Привредно-индустријски комплекси; Фарме и пољопривредни погони; Објекти у државном власништву; критична инфраструктура; Животно окружење: Установе културе, Објекти за прераду отпада и загађујућих материја, очување биодиверзитета и екосистема. Економски амбијент: Задовољење потреба грађана, Оживљавање привредних активности, Обнова инфраструктуре, Отклањање макроекономских последица – интервенција владе. Осигурање и надокнада штете. Здравствена и социјална заштита у ванредним ситуацијама насталим због елементарних и других непогода. Најчешћа обољења и повреде у ванредним ситуацијама. Међународна здравствена сарадња и хуманитарна помоћ. Превенција заразних болести у ванредним ситуацијама. Психосоцијална подршка и помоћ у ванредним ситуацијама. Резилијенција и здрави стилови живота у припреми људских ресурса за реаговање у ванредним ситуацијама. Међународна сарадња у области обнове и помоћи (функционална и институционална основа); Нормативно-правни аспект сарадње у области обнове и помоћи; Механизми и организације УН; Механизми и институције ЕУ; Регионалне организације и институције; Хуманитарне организације и њихова улога у области обнове и помоћи; међународно-правна заштита лица у случају катастрофа (људска права и природне катастрофе, хуманитарно право и катастрофе). Практична настава: Обезбедити учеснике у процесу обнове и помоћи који би пренели своја искуства и запажања из праксе. За сваку од области организовати гостовање предавача, односно у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације омогућити разговор са оперативцима на терену.

Циљ реализације наставних садржаја овог предмета је да студенти стекну и усвоје знања из домена функционалне и институционалне организације Система превенције и смањења ризика од елементарних непогода у Републици Србији уз компаративну анализу међународно-правних решења, искустава, процедура и добрих пракси на плану смањења ризика од катастрофа изазваних природним и другим опасностима.

Упознавање са међународним стандардима и националним прописима и методолошким основама процене ризика од елементарних и других непогода, као и њихова примена на поједине категорије опасности. Стицање и усвајање теоријских и практичних знањау области планирања смањења ризика и израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама